gantner-1198-48x30_resize

Gantner. 48x30. Rainy traffic cityscape.